Statut Fundacji „Sztuka Życia” NIEPOKONANI 

Rozdział I
 Postanowienia ogólneParagraf 1


Fundacja „Sztuka Życia” – Niepokonani zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
Dariusza Wilińskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Imach z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 109/112b lok. 1 dnia 27.01.2012 r. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

Paragraf 2


Fundacja ma osobowość prawną.

Paragraf 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

Paragraf 4


Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Paragraf 5


Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji i siedzibą. Posiada swoje logo.

Paragraf 6


Fundacja może ustanawiać odznaki, statuetki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Fundacja jest właścicielem nazwy i projektu statuetki „NIEPOKONANI“.

Rozdział II – Cele i zadania Fundacji


Paragraf 7


Celem Fundacji jest pomoc w spełnianiu marzeń osób niepełnosprawnych, pomoc w rehabilitacji i przystosowaniu do życia osób niepełnosprawnych i ludzi w podeszłym wieku.

Propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Paragraf 8


Fundacja swoje cele realizować będzie przez:

* Pomoc w spełnianiu marzeń dzieci i osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku

* Działalność w zakresie organizowania czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym

* Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, koncertów i spotkań muzycznych, prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i artystycznej

* Organizowanie spotkań środowiskowych dla seniorów (organizacja Uniwersytetu III Wieku) oraz ludzi potrzebujących pomocy

* Działalność w zakresie organizacja i prowadzenie szkoły muzycznej „Niepokonani“ (dla ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych)

* Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

* Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

* Organizowanie obozów oraz wczasów letnich i zimowych dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

* Działalność w zakresie organizacja pozaszkolnych form edukacji sportowej, w tym: kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach (zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne i dalej sklasyfikowane)

* Współpracę z instytucjami pomocy społecznej, stowarzyszeniami charytatywnymi

* Promocję i organizację wolontariatu

* „Adopcję na odległość“ – pomoc dla dzieci i osób niepełnosprawnych

* Ochronę i promocję zdrowia, organizację zbiórki honorowej krwi

* Organizowanie kursów udzielania pierwszej pomocy

* Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,
– organizowanie kwest pieniężnych,
– organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
– pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

* sprzedaż twórczości artystycznej i rękodzieła wykonanego przez osoby niepełnosprawne
i w podeszłym wieku
* Współpracę z organizacjami w kraju i za granicą

* Inicjowanie innych dozwolonych prawem form działalności służących celom Fundacji

* Działalność poligraficzną – wydawanie własnej gazety, ulotek i akcydensów

Paragraf 9


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw
Kultury i Ochrony Dziedzictwa NarodowegoRozdział III – Majątek FundacjiParagraf 10


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł oraz środki finansowe, (m.in. odsetki bankowe), nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Paragraf 11


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem Fundacji.

Paragraf 12


Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1) wpłat sponsorów,
 2) darowizn, spadków, zapisów, 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych spotkań, festynów, kursów, 
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego przekazanego dla Fundacji od czasu jej zarejestrowania.

Paragraf 13


Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Paragraf 14


Majątkiem Fundacji zarządza Fundator i Zarząd.Paragraf 15


Fundacja może użyczać samochód osobowy w celu wykorzystania go do użytkowania zgodnie z założeniami statutowymi. Rozliczenie kilometrów – comiesięczne.

Rozdział IV – Organy Fundacji

Paragraf 16

Organem Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

Paragraf 17

Fundator jest jednoosobowym członkiem Zarządu na okres 5 lat. Fundator ma prawo powoływania i odwoływania członków zarządu.

Paragraf 18

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji.Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa.

Paragraf 19

Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.

Paragraf 20

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

Rozdział V – Zarząd Fundacji

Paragraf 21

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,  2) ustala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,  3) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,  4) przyjmuje subwencje, dotacje, spadki i zapisy,  5) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji,  6) podejmuje uchwały w sprawie zmian w statucie, likwidacji Fundacji, przekazania majątku pozostałego po likwidacji instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji,  7) ustala wielkość zatrudnienia wolontariuszy potrzebnych do działalności statutowej.

Paragraf 22

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Paragraf 24

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu fundacji. W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Fundacji na podstawie uchwały.

Paragraf 25

Fundacja ulega finansowej i majątkowej likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których ostała powołana lub w razie wyczerpania się jej środków.

Paragraf 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały (w szczególności: zdjęcia, teksty, tłumaczenia, multimedia, elementy grafiki) zawarte na Oficjalnej Stronie Internetowej Sztuki Życia  chronione są prawem autorskim (na mocy: Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wykorzystywanie ich w innych serwisach internetowych, na blogach itp. bez zgody zarządzającego serwisem jest zabronione.